Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


6. 6. - 13. 6. 2021
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
6.6.2021 (Ned) 10:00 10. nedeľa cez rok ZA FARNÍKOV
7.6.2021 (Pon) 15:30 + ĽUDMILA SLEZÁKOVÁ
8.6.2021 (Ut) 18:00 + RODINA POLÁKOVÁ, MOŠOVSKÁ A VENINGEROVÁ
9.6.2021 (Str) 18:00 + RODIČIA BOHUMIL PROKEŠ A MANŽELKA ŠTEFÁNIA
10.6.2021 (Štvr) 18:00 + rodičia, súrodenci, švagrovia, svatovci, príbuzní, priatelia a tí, na ktorých si nik nespomína z rodiny EM
11.6.2021 (Piat) 18:00 NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO ZA BOŽIU POMOC PRI ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH
12.6.2021 (Sob) 18:00 Nepoškvrneného Srdca Panny Márie + FRANTIŠEK ŠČEPÁN A SYN VLADIMÍR, POĎAKOVANIE ZA DOŽITÝCH 60 ROKOV
13.5.2021 (Ned) 10:00 11. nedeľa cez rok ZA FARNÍKOV

A) Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

A) 1. sv. prijímanie detí z 3. ročníka bude budúcu nedeľu 13.6 o 10,00 hod. Sviatosť pokánia bude v sobotu 12. 6. o 9,00 hod.

B) Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsv. Ježišovho Srdca 11.6., môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Túto modlitbu sa pomodlíme pri pobožnosti pred sv. omšou o 17,40 hod.

C) Vysviacky v Katedrále sv. Martina (Podľa uváženia - pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy): Dňa 12. júna o 9.30 h v Katedrále sv. Martina budú kňazské a diakonské vysviacky. Vzhľadom na platné hygienické opatrenia informujeme, že vstup do katedrály bude povolený len prihláseným kňazom a tiež pozvaným ľuďom so vstupenkou. Slávnosť bude možné sledovať na TV LUX. Ďakujeme za pochopenie.

D) "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!"

E) V Bratislavskej arcidiecéze spúšťame nový komunikačný kanál na Facebooku. Prostredníctvom neho túžime s vami komunikovať o aktuálnych témach, informovať vás o udalostiach v arcidiecéze a prinášať povzbudenie. Nájdete ju pod názvom // Bratislavská arcidiecéza a novým logom. (ODKAZ: https://www.facebook.com/bratislavaskaarcidieceza)// Srdečne vás pozývame "lajknúť" túto stránku, zároveň pozvite svojich priateľov, aby sa reťaz priateľstva mohla šíriť. Vďaka.

F) Podľa COVID automatu od pondelka 31. mája 2021 na bohoslužbách v chráme môže byť 50 % miest obsadených.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať: a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, d) dodržiavať respiračnú etiketu, e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou, i) zakazuje sa podávanie rúk, j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: -vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), -vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, -hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, -zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, -zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, -zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: -ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, -zákaz podávania rúk, -pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, -v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, -zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, -organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, -podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, -v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: -vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), -pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, -odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými

miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, -dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, -z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, -pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, -dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, -pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), -odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu), -odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), -vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov. Odôvodnenie Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú charakteristické tri základné podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie procesu a to prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a prítomnosť vnímavej osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia nákazy eliminovať až zastaviť. Medzi kľúčové opatrenia v boji proti šíreniu ochorení COVID-19 v populácii patrí okrem dodržiavania respiračnej hygieny, dištančných opatrení, prekrytia horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenie poskytovania vybraných služieb. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal vyššie uvedené opatrenie, ktorým prevádzkovateľom prevádzok a organizátorom hromadných podujatí uložil povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky. Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na populáciu. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za

ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

A) O. arcibiskup pripomína, že rúška sú v kostoloch stále povinné: nosiť ich nemusia len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou. Celebrant zasa nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb. Na rozdávanie sv. prijímania si ho však vždy musí nasadiť. Takisto stále platí povinnosť dezinfikovania rúk pred podávaním svätého prijímania. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne. Všetkým treba trpezlivo pripomínať povinnosť chrániť svoje zdravie, aj zdravie každého účastníka zhromaždení v našich chrámoch.

B) Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5091/2020 zo dňa 19. júna 2020, sa povinnosť nosenia rúšok nevzťahuje na zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre (prípadne na zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám). Z toho možno vyvodiť, že povinnosť mať na tvári rúško sa pri slávení svätej omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb vzdialený aspoň dva metre. Kňazov, ktorým nosenie rúška pri celebrovaní bohoslužieb spôsobuje ťažkosti prosíme, aby v presbytériu zabezpečili dvojmetrový odstup ostatných osôb. Ak je v chráme možnosť toto pravidlo dodržať, nemusí mať kňaz pri slávení bohoslužby na tvári rúško. Samozrejme, je potrebné si rúško nasadiť minimálne počas rozdávania svätého prijímania, lebo vtedy kňaz prichádza do bezprostredného kontaktu s veriacimi. Pre veriacich zúčastňujúcich sa na bohoslužbe povinnosť nosiť rúško naďalej platí. A) V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 20. júna 2020: „- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, - z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, - pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, - dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, - pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), - odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu), - odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.“ Pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 10. júna 2020.   Nové pravidlá už nestanovujú povinnosť, iba odporúčanie tzv. šachovnicového sedenia v kostole. Preto už viac nemusia byť označované miesta v kostole, na ktorých je možné sedieť.   Ostatné opatrenia zostávajú v platnosti, teda: - vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), - pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, - z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, - pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, - dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, - pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu), - v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov. A) Do konca epidémie odporúčame účastníkom sv. omší a iných bohoslužieb v kostole, aby prišli v rukaviciach alebo mali so sebou vlhké hygienické vreckovky. B) rosíme farníkov, ktorých úmysly sv. omší nemohli byť od 12.3. odslúžené, aby si v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky na čísle 0908/669979 dohodli náhradné termíny.  Pri obnovení verejného slávenia bohoslužieb bude potrebné z hygienického hľadiska zachovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré by mali byť vydané dnes alebo zajtra. Istotne však bude potrebné:  označiť miesta v kostole pre veriacich o na sedenie môže byť obsadený len každý druhý rad lavíc s tým, že v lavici musí byť zachovaný dvojmetrový odstup o na státie označiť miesta „do hviezdice“ s minimálne dvojmetrovými rozostupmi  zabezpečiť pri vchode do kostola dezinfekciu rúk  zabezpečiť vetranie v kostole   pravidelne dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy v kostole  dohliadnuť na to, aby všetci veriaci mali rúško zakrývajúce ústa a nos  pred rozdávaním svätého prijímania dezinfikovať ruky rozdávateľa  zachovať dvojmetrové odstupy v rade na sväté prijímanie  Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.   Ak je to možné a bude to potrebné, treba pridať vo farnostiach sväté omše v nedele a všedné dni.   Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.   Je potrebné, aby veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiacimi závažnými chronickými ochoreniami ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách, nakoľko  koronavírus je pre nich spojený s väčším zdravotným rizikom.   Je vhodné jednu nedeľnú svätú omšu (vo farnostiach s viacerými svätými omšami vo všedné dni aj vo všedný deň) vyčleniť práve pre seniorov a požiadať ich, aby prednostne využili toto slávenie. Seniorom však nemožno brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená.   Sväté omše majú mať kratšie trvanie. Znak pokoja sa vynecháva alebo nahrádza úklonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nemajú byť spoločné knižky, texty, či ružence. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia Konferencie biskupov Slovenska rozdáva do rúk.   Vo farnostiach, v ktorých je to možné, sa sväté omše môžu sláviť v exteriéri pri zachovaní kán. 932 Kódexu kánonického práva.   Zároveň Vám dávame do pozornosti  článok na TK KBS „Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb“. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033

  Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, keď budú vydané (pravdepodobne v utorok alebo v stredu) - a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár: - - - - "Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie. Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia. V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný. Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery."


„Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.

- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:


Speedating

Nie každý má to šťastie, že sa má kde a kedy zoznámiť a ak aj hej, nie vždy to vyjde podľa predstáv. Pre týchto ľudí je najviac ideálnou voľbou Speed dating KatRande. Preto mnohí vyhľadávajú možnosti, ako si k sebe nájsť svoju druhú polovičku Rýchle rande pre katolíkov Speed dating je ideálna voľba pre ľudí, ktorí možno majú len pomenej šťastia na partnera, či sa hanbia, alebo jednoducho nemajú čas zoznamovať sa. Speed dating je pre veriacich katolíkov. Takéto rýchle rande je anonymné, no zároveň osobné a vhodné pre tých, ktorí by radi spoznali nových ľudí, našli potencionálneho partnera, alebo jednoducho nadviazali kontakty.

Rýchle zoznámenie

Speed dating organizujeme v príjemnom prostredí, kde sa stretne rovnaký (bežne 10) počet žien a mužov . Počas krátkeho , 7 minútového rozhovoru sa snažia zistiť o tom druhom čo najviac. Po uplynutí času sa muži posunú k ďalšiemu stolu a proces sa opakuje. Nasleduje vyplnenie formulára, v ktorom účastníci uvedú, s kým sa ešte chcú po týchto krátkych rozhovoroch stretnúť. Ak sa žena a muž rozhodnú, že sa chcú ešte stretnúť, ide o "Match". Ak takáto zhoda nastane, organizátor im pošle ich e - mailové adresy. Ak takáto zhoda nenastane, e - mailová adresa sa samozrejme neposkytuje ďalej. V prípade nenájdenia zhody je možnosť zúčastnenia sa ďalšieho speed datingu.  Ide o anonymné stretnutia, takže organizátori poskytujú emailové adresy len tým, ktorí tvoria spoločnú zhodu. Ak vás tento štýl zoznámenia zaujal, prípadne chcete vyskúšať, či to zafunguje aj u vás, radi vás uvidíme. Predtým je však  potrebná registrácia. Tá je nevyhnutná.

Registrácia 

Celé prihlasovanie aj registráciu zabezpečuje  https://www.katrande.org/   Nové termíny nájdete na ich webe - a potom následne aj u nás  https://www.katrande.org/index.php?id=167   Účastnícky poplatok je 12 eur.  Veľmi sa na vás tešíme. Tímy katRande a Domu Quo vadis.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/
30. 5. - 6. 6. 2021
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
30.5.2021 (Ned) 09:00 Najsvätejšia Trojica ZA FARNÍKOV
31.5.2021 (Pon) 08:00 ZA BOŽIU POMOC PRE RODINU PAVLA
1.6.2021 (Ut) 18:00 + VLADIMÍR ZÁRUBA
2.6.2021 (Str) 18:00 + RODIČIA MATILDA A ĽUDOVÍT LONGAUEROVÍ
3.6.2021 (Štvr) 18:00 Najsvätejšie Kristovo telo a krv - PRIKÁZANÝ SVIATOK ZA DARY DUCHA SVäTÉHO PRI ŠTÚDIU
4.6.2021 (Piat) 18:00 + MANŽEL JOZEF PISOŇ
5.6.2021 (Sob) 18:00 ZA FARNÍKOV
6.5.2021 (Ned) 10:00 cez rok ZA FARNÍKOV