Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
3. 12. - 10. 12. 2023
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
3.12.2023 (Ned) 9:00 1. adventná nedeľa
4.12.2023 (Pon)
5.12.2023 (Ut) 19:00 + BRAT GABRIEL
6.12.2023 (Str) 17:00 † STARÍ RODIČIA KATARÍNA A JOZEF ŠKRIPOVÍ
7.12.2023 (Štvr) 17:00 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi POĎAKOVANIE ZA BOŽ IU POMOC
8.12.2023 (Piat) 17:00 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL. PANNY MÁRIE P r i k á z a n ý sviatok ZA FARNÍKOV
9.12.2023 (Sob) 17:00 † RODINA RYBÁROVÁ A NOVÁKOVÁ
10.12.2023 (Ned) 9:00 2. adventná nedeľa za farníkov


Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk

___________________________________________________________________


Sv. Mikuláš príde do kostola v stredu 6.12. po sv. omši, ktorá začne o 17.00 hod. Pozývame všetky deti s rodičmi a starými rodičmi.

___________________________________________________________________


 K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou. V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

 Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

 Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

 Prosím deti, ktoré ešte neboli na 1. sv. prijímaní, aby prichádzali na požehnanie po sv. omši.

 Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu o 9,00 hod. (resp. v sobotu večer o 17,00 hod.) a v prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší o 17,00 hod.

___________________________________________________________________

 OZNAM FARNÍČOK NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBECNÉHO ÚRADU VYSOKÁ P. M.:
POMÔŽME ZACHRÁNIŤ KULTÚRNU PAMIATKU - ZBIERKA NA OPRAVU KOSTOLA
Milí spoluobčania, radi by sme Vás oboznámili s iniciatívou za záchranu dominanty Vysokej pri Morave a súčasne národnej kultúrnej pamiatky - nášho kostola. Na začiatku bola snaha farníkov zhodnotiť stav kostola a pomenovať nevyhnutné práce potrebné na skrášlenie kostola a k zabráneniu škôd spôsobených vlhkosťou.Po spoločnej obhliadke bolo zistené, že je potrebné predovšetkým vyriešiť opravu omietok vrátane náteru stien a sanáciu zavlhnutého obvodového muriva. Na základe týchto zistení požiadal pán farár Krúpa (...) Krajský pamiatkový úrad o povolenie na úpravy a získal rozhodnutia, ktoré nám občanom umožňujú začať s prácami na oprave kostola. Aby sme mohli začať s realizáciou záchrany a opravy, je potrebné usporiadať finančnú zbierku, ktorá by pokryla nevyhnutné opravy. Každý, kto by mal záujem prispieť, môže tak urobiť vložením príspevku do kasičky, na to určenej, hneď pri vchode do kostola, alebo osobným odovzdaním pani Terke Bukovskej a pani Evičke Luptáčikovej alebo zaslaním finančnej čiastky na č. účtu : SK3965000000000097147577 Každý príspevok bude samozrejme riadne zaevidovaný rovnako, ako všetky náklady a výdavky. Evidencia bude prístupná všetkým k nahliadnutiu a zároveň Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom obecnej informačnej tabule, farskej informačnej tabule a na webovej stránke obce v časti „kostol“. My občania našej dediny sme úzko prepojení s našim chrámom a prežívame v ňom mnohé významné chvíle nášho života. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí zachrániť dominantu našej obce a zveľadením kostola prispieť k záchrane tejto kultúrnej pamiatky pre nás a budúce generácie našich farníkov a spoluobčanov. ĎAKUJEME


Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021:

Počet obyvateľov: 2 273

Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 %

Gréckokatolícka cirkev : 13

Nezistené: 216 = 9,5 %


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:


 Drahí bratia a sestry,
Chceme vás informovať o dôležitej iniciatíve zo strany Slovenskej katolíckej charity. Naša organizácia aktívne hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali vydávať teplé jedlo ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Kedy: Každý deň od 10:30 do 13:30 Počas vašej služby vám Charita zabezpečí transport a občerstvenie. Vaša účasť môže urobiť veľký rozdiel v životoch tých, ktorí sú v núdzi. Každý z nás môže byť Božím nástrojom lásky a starostlivosti voči tým, ktorí trpia.

Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom, stačí sa prihlásiť prostredníctvom formuláru na stránke www.charita.sk Vaša podpora a dobrovoľnícka činnosť môžu zmeniť svet jedného človeka. Ďakujeme za vašu lásku, starostlivosť a ochotu pomáhať tým, ktorí ju potrebujú.


_____________________________________________________________

 Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

 V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

 Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

 Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

 V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

 Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


26. 11. - 3. 12. 2023
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
26.11.2023 (Ned) 9:00 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
27.11.2023 (Pon) 17:00 Za Božiu pomoc, požehnanie, za potrebné milosti a dary pre Danielu Kaššayovú
28.11.2023 (Ut) 19:00 Za Božiu pomoc, požehnanie, za potrebné milosti a dary pre Danielu Kaššayovú
29.11.2023 (Str) 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie  pre Martu Farskú
30.11.2023 (Štvr) 7:00 SV.ONDREJA, APOŠTOLA, patróna kostola Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Martu Farských
1.12.2023 (Piat) 17:00 † RODIČIA FRANTIŠEK A ĽUDMILA
2.12.2023 (Sob) 17:00 Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
3.12.2023 (Ned) 9:00 1. adventná nedeľa - zbierka na Charitu za farníkov