Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


30. 9. - 7. 10. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
30.9.2018 (Ned) 09:00 26. nedeľa v cezročnom období za farníkov
1.10.2018 (Pon) spomienka sv. Terézie od dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
2.10.2018 (Uto) 18:00 spomienka sv. anjelov strážcov + Peter Bukovský, 10. výročie
3.10.2018 (Str) 8:00 + Juraj
4.10.2018 (Štvr) 18:00 spomienka sv. Františka Assiského + rodičia, súrodenci, švagriná, švagor
5.10.2018 (Piat) 18:00 + manžel Jozef Kavický, 10-ročná, rodičia a starí rodičia Kavickí, Brúžoví a Enzingeroví a švagrovia
6.10.2018 (Sob) 18:00 + doc. Jozef Luptáčik
7.10.2018 (Ned) 09:00 27. nedeľa v cezročnom období za farníkov

A) Nevládnych navštívim so sviatosťami v stredu 3. 10. od 9.00 hod.

B) V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

C) Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

D) Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.

Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá pani učiteľku pre 1. stupeň ZŠ a pani vychovávateľku. Záujemcov prosíme o e-mail na adresu riaditel@svfrantisek.sk. O našej cirkevnej škole sa viacej dozviete na www.svfrantisek.sk.Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach. Viac informácii nájdete na stránkewww.dokostola.sk http://www.dokostola.sk/clanok/82-sv-omse-v-zahranicnych-dovolenkovych-destinaciach


Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.


V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

Prosím birmovancov a prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.

Farníci od 7. ročníka ZŠ (horná veková hranica je neohraničená), ktorí chcú prijať sviatosť birmovania, sa môžu prihlásiť na farskom úrade


Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


Nasledujúci text je prebratý z Direktória 1989, p. 40. Hoci odráža dobu svojho vzniku a dnes je kostolník v trochu inej situácii, uvádzame článok celý, pre jeho vysokú inšpiratívnu hodnotu.

LITURGICKÁ SLUŽBA KOSTOLNÍKA

ZÁSTOJ KOSTOLNÍKA

Kostolník má osobitné postavenie medzi spolupracovníkmi v spoločenstve veriacich. Jeho prednostné postavenie treba odvodiť z jeho osobitnej služby. Jeho úloha by sa dala opísať takto:

1) Pomoc pri bohoslužbe a vysluhovaní sviatostí

2) okrem toho samozrejme dozor v kostole a ďalej

3) starosť o bohoslužobné kultové predmety.

Z toho vyplývajú dôležité požiadavky kostolníckeho povolania:

Musí byť nielen telesne a zdravotne schopný, ale bezpodmienečným predpokladom je hlboké náboženské zameranie. Keďže prichádza do styku s toľkými a takými dôležitými životnými úkonmi Cirkvi, musí prijať a vykonávať svoju službu „zvnútra” a nesmie chápať svoje povolanie ako nejaké zamestnanie. Najdôležitejším predpokladom pre túto službu je a ostáva živá viera v Boha, keďže sa denne prostredníctvom služby pripravujúcej na liturgiu nachádza pri samom „prameni”. Kostolník by mal byť príkladom pre veriacich: ako vykonáva svoju službu, ako spĺňa svoje náboženské povinnosti a ako si vytvára celý život podľa viery. Okrem toho kostolník je dôležitým spojovacím článkom medzi kňazom a spoločenstvom veriacich. Preto musí vedieť spájať osvedčené staré s novým. Od kostolníka sa očakáva, že vie správne improvizovať, že si zachová prehľad, neznervóznie, že má dar chápavosti. Keďže kostolník je dôležitá osoba pre styk s ľuďmi, musí vedieť s ľuďmi správne zaobchádzať a musí mať veľa jemnocitu. Veď musí vymieňať informácie medzi kňazom, organistom, lektorom a miništrantmi. Je osobou, ktorá sa stýka so spoločenstvom veriacich. Kostolník veľa prispieva k „vytvoreniu duchovnej nálady” pre bohoslužbu. Keďže spoločenstvo veriacich ho má pred očami pred začiatkom liturgie, díva sa na jeho prípravné služby. Každý člen farského spoločenstva musí vedieť, že sa môže spoľahnúť na jeho mlčanlivosť, a že žiadosti a prosby, ktoré mu zveril, prídu na správnu adresu.

VLASTNOSTI KOSTOLNÍKA

1. Zmysel pre poriadok Kostolník musí byť osobne zvyknutý zachovávať poriadok. Aby mohol mať v sakristii poriadok, každú vec na svojom mieste, musí v nej byť zodpovedajúci nábytok a priestor. Predmety, ktoré sa upotrebujú často, prípadne denne, majú byť na dosah, kým veci, ktoré sa používajú zriedkavejšie, možno uchovávať aj vo vzdialenejších priestoroch. No priestor za oltárom, ktorý jestvuje v niektorých kostoloch, nemá byť miestom na rozličné, ba aj nepotrebné veci. K poriadku patrí aj to, že kostolník po každej bohoslužbe uloží jednotlivé predmety a rúcha na svoje miesto; liturgické rúcha zavesí riadne do skrine. Je dôležité, aby si kostolník všímal v tomto aj miništrantov. Je správne, keď si miništranti sami odložia svoje rúcho, no kostolník má potom skontrolovať, či ho uložili správne a starostlivo. To je dôležité; aby potom tesne pred bohoslužbou nebolo treba konštatovať, že oblečenie miništrantov je neestetické, majú pokrčené rochetky a pod. Kľúčik od svätostánku musí byť bezpečne uložený a sám svätostánok má byť dobre uzavretý, čo je už vlastne starosť správcu kostola. Oltárne sviece treba uschovávať oddelene, aby ich nebolo cítiť na iných predmetoch.

2. Presnosť

Presnosť je veľmi dôležitý predpoklad pre kostolníka. Načas začať s prípravou na bohoslužbu; vždy načas otvoriť kostol a bezpečne ho zamknúť, načas zvoniť pred bohoslužbami alebo na iné určené hodiny.

3. Mlčanlivosť

Kostolník je povinný zachovávať mlčanie a absolútnu diskrétnosť. (Hovorí o tom aj štátny zákon o ochrane osobných údajov.) Bolo by veľmi zlé, keby bol kostolník prameňom a strediskom obecných klebiet. Kostolník nemá bežať s každou klebetou za farárom, ale má mu postúpiť dôležité informácie (napríklad oznámenie o chorých a pod.). Vo všeobecnosti platí: Veci, o ktorých sa hovorí v sakristii, nepatria na verejnosť.

4. Priateľskosť

Kostolník svojím správaním určuje aj „tón priateľského ovzdušia”. Preto má byť pokojný, vyrovnaný, nenadáva, neznervózňuje iných ani seba. Priateľsky vie veriacich informovať o veciach, na ktoré sa pýtajú. Srditý kostolník je zlé naladenie na bohoslužbu.

5. Vytrvalosť

Ani kostolník nebýva ušetrený vo svojom povolaní mnohých sklamaní. Práve na začiatku jeho služby vyskytnú sa určité ťažkosti a sklamania. Začiatočné nadšenie mizne. Toto povolanie si často vyžaduje veľkú vytrvalosť a vnútornú pevnosť, ktoré môžu prameniť len z hlboko veriaceho povedomia.

6. Sebadôvera

Každý kostolník vo svojej službe značne závisí od iných. Okrem toho ho môže ubíjať to, že vykonáva iba prípravné a záverečné práce. Z toho môže prísť pocit menejcennosti, najmä ak farár iba zriedka vypovie slovo chvály a uznania. Farár má vedieť, aká dôležitá je služba kostolníka. A kostolník zasa musí mať určitú sebadôveru a presvedčenie, že slúži Bohu a Cirkvi.

7. Čistota

Kostol a sakristia sú vizitkou kostolníka. Preto sa musí starať, aby v kostole a sakristii všetko voňalo čistotou. To platí aj pre jeho osobu. Neoholený a nedbalo oblečený kostolník je zlou vizitkou.

8. Povedomie zodpovednosti

O zverené veci sa musí starať a opatrne s nimi zaobchádzať. Zodpovednej osobe má včas hlásiť škody alebo opravy. Pre každého kostolníka musí byť samozrejmosťou osobitný pocit zodpovednosti za starostlivosť a úschovu liturgických rúch.

9. Čestnosť

Kostolníkovi sa veľa zveruje: v chráme umelecké drahocennosti, nedeľné zbierky („zvonček”), dary a iné veci. Kostolník musí byť taký čestný, že sa naňho každý môže spoľahnúť. Pri práci s peniazmi je vždy dobré, keď je tam jeden svedok, aby nikdy nemohlo vzniknúť podozrenie. Starostlivé zaobchádzanie s peniazmi je potrebné aj preto, aby sa nikomu nedala príležitosť ku krádežiam. Z toho vyplýva dôležité pravidlo: Pri peňažných záležitostiach nikdy nebyť ani ľahkomyseľný ani veľkodušný.

10. Vzťah k miništrantom

Vzťah kostolníka k miništrantom je veľmi dôležitý, veď on je v sakristii najdôležitejšou osobou pre nich. Šomrajúci kostolník môže ľahko odradiť mladých ľudí od miništrovania. Kostolník nech je k miništrantom dobrý a spravodlivý, otvorený pre tie mnohé malé i veľké „miništrantské starosti”. Mladí zvyčajne veľmi dobre vycítia, kto ich má rád a kto nie. Na mnohých miestach patrí k úlohám kostolníka vycvičiť nových miništrantov. Pritom nejde iba o sprostredkovanie vedomostí, „natrénovanie” správania pri najrozličnejších liturgických úkonoch. Kto miništrantov zaúča, musí sa starať aj o ich „vnútorný postoj”. Tu platí stará pravda, že najmä mladých ľudí vytvárajú „vzory”: „Slová poúčajú, príklady tiahnu.”

Niekoľko poznámok k uvedenému článku

 Článok vznikol v období pred 90-tymi rokmi, teda v situácii, keď bol farár rád, ak mal aspoň kostolníka a organistu a do veľkej miery bol izolovaný od farnosti (pozícia do akej ho tlačila vládna moc). Dnes je situácia v mnohých farnostiach iná, miestny pastier prežíva pastoráciu v spojení s veriacimi, úlohy a služby vo farnostiach preberajú viac spoločenstvá ako jednotlivci. Existujú aj pastoračné a ekonomické rady pri farnostiach, ktoré kostolník kedysi suploval. Dnes je veľmi vhodné, aby ekonomické veci prebrala ekonomická rada.

 Upratovanie kostola dnes tiež nepadá len na plecia kostolníka — ten je pri tom skôr ako dozor.

 Ani kvetinovou výzdobou kostola by sa nemal kostolník zaťažovať, mala by sa zveriť iným veriacim. Kostolník má dosť starostí s udržiavaním posvätných nádob, posvätných rúch a bežným chodom kostola.

 Hoci používame na označenie služby mužský rod, nesmieme zabúdať že túto službu vykonávajú aj ženy, a to veľmi obetavo a záslužne. 

KN 4/2013 | LISTÁREŇ

Kostolník – kto ho do služby ustanovuje a čo robí Kostolník je správcom Božieho domu, ktorý v tejto súvislosti vykonáva mnoho činností. V súčasnosti má možnosť zúčastňovať sa na formačných stretnutiach určených pre tých, čo vo farnostiach vykonávajú konkrétne služby, na internete im však chýba webová stránka

Vážená redakcia, napíšte, prosím, o úlohe kostolníkov, kto ich touto službou poveruje a čo je náplňou ich práce. Kňazi, miništranti či organisti majú na internete svoje webové stránky, kostolníci však takú stránku zatiaľ nemajú, hoci obetavo pracujú v kostole a okolo neho. Ďakujem.              JÁN, Košická arcidiecéza  

Milý Ján, služba kostolníka je posvätná, lebo kostolník je strážcom a správcom Božieho domu, ktorý má často aj umeleckú a pamiatkovú hodnotu. Jeho práca vychádza z úloh, ktoré sú zverené laikom ako členom Cirkvi. Do tejto služby ho menuje  farár farnosti, lebo jedine jemu prináleží riadiaca úloha, ktorá mu bola zverená pri prevzatí úradu. Úlohu kostolníka plní zodpovedná osoba, ktorá sa stará o kostol, stará sa o čistotu a údržbu chrámu a vykonáva  rozličné drobné činnosti spojené s bohoslužbou. Udržiava v poriadku bohoslužobné predmety a sakristiu. Medzi jeho dôležité vlastnosti patrí rozumnosť, bezúhonnosť, spravodlivosť, ochota a diskrétnosť. Kostolník však nie je ten, kto zo sakristie iba niečo vynesie a po svätej omši to tam zasa odnesie, ale plní viacero úloh:

– otvára a zatvára kostol, a to nielen na svätú omšu, ale aj na rozličné aktivity, ktoré sa v kostole konajú (pobožnosti, koncerty a podobne) a na ktorých je prítomný, ak sa nedohodne s farárom iná osoba; – pripravuje veci potrebné na slávenie svätej omše – rúcha, obetné dary, oltár, sviece, liturgické knihy a ďalšie; – zabezpečuje čistotu chrámu, bohoslužobných predmetov, omšových rúch a iných paramentov; – stará sa o výzdobu v kostole, ak tým nie je poverená iná osoba; – dbá o dobré ozvučenie kostola počas bohoslužieb, ako aj o osvetlenie sakrálneho priestoru; – asistuje v kostole, ak chýbajú miništranti; – má na starosti zvonenie podľa zaužívaných zvyklostí vo farnosti; – zabezpečuje úpravu okolia chrámu (najmä odhŕňanie snehu a ľadu z chodníkov), prípadne iných sakrálnych objektov; – je nápomocný kňazovi vo farnosti v záležitostiach, o ktoré ho kňaz požiada. 

Z uvedených činností vyplýva, že kostolník by ich mal vykonávať aj za pomoci ostatných veriacich.  Kostol má byť pre kostolníka nielen pracoviskom, ale najmä miestom modlitby. Jeho prvé kroky v chráme by mali  smerovať k svätostánku, kde sa má „hlásiť“ do služby svojho Pána, budovať si k nemu osobný vzťah a posilňovať motiváciu svojej služby, ktorá nie je možná bez duchovného a sviatostného života. Kostolník je v istom slova zmysle reprezentantom Cirkvi, a preto by mal žiť usporiadaným životom, mať v úcte kňazov i veriacich a požívať úctu. Prajem všetkým čitateľom KN, aby si službu kostolníka vážili, a ak ju sami vykonávajú, aby ju vždy pokladali za službu najvyššiemu Pánovi.                    

Jozef Repko, kňaz, autor je odborník v oblasti pastorálnej teológie

V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore je stanovisko našej arcidiecézy také, že nemáme námietky, ak farári alebo správcovia farností povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.


K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.


23. 9. - 30. 9. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
23.9.2018 (Ned) 09:00 25. nedeľa v cezročnom období za farníkov
24.9.2018 (Pon) 08:00 + z rodiny Bušovej
25.9.2018 (Uto)
26.9.2018 (Str) 18:00 + Jana Šišuláková
27.9.2018 (Štvr) + Anna, prvé výročie úmrtia
28.9.2018 (Piat) 18:00 sviatok sv. Matúša, apoštola a evanielistu + manžel
29.9.2018 (Sob) 18:00 + Bernard Čermák a rodičia z oboch strán
30.9.2018 (Ned) 09:00 26. nedeľa v cezročnom období za farníkov

Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave